Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - Grzejniki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wymaga m.in. aby wyroby budowlane, w tym grzejniki i konwektory bez zintegrowanego źródła ciepła, były właściwie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi EN 442 oraz miały wystawioną deklarację właściwości użytkowych.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (ogrzewanie kanałowe)

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE