Polityka prywatności i warunki użytkowania

Polityka prywatności i warunki użytkowania

Niniejsza  strona internetowa jest prowadzona przez Purmo Group Poland Sp. z o.o.  oraz spółki grupy i podmioty powiązane ("Purmo Group"). Niniejsza strona zawiera informacje o warunkach użytkowania Grupy Purmo Group oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Grupę. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania, kontaktu lub lokalizacji określonej osoby lub do samej identyfikacji osoby. W celu uzyskania informacji, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy i w każdy inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i warunkami użytkowania.

1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Grupa ICC może przechowywać dane osobowe w swoich systemach CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) i systemach marketingowych (wspólnie zwanych "Systemami"). Dane mogą obejmować: imię i nazwisko, datę urodzenia, stanowisko,  adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, jak również dane firmy. Ponadto Google Analytics może gromadzić dane, które są klasyfikowane jako dane osobowe.

2. Wykorzystanie danych osobowych

Grupa Purmo Group wykorzystuje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, stanowisko,  adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, jak również dane firmy, gromadzone do celów komunikacji, marketingu i sprzedaży.

3. Zgoda na kontakt i przechowywanie danych osobowych

Grupa Purmo Group gromadzi w/w  dane osobowe za pomocą  formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych Grupy   oraz formularzy zamówień programów wspomagających obliczenia instalacji, które mogą zostać pobrane ze strony internetowej. Podczas gromadzenia danych osobowych przez formularze dana osoba powinna zaznaczyć właściwy kwadrat, jeśli chce otrzymywać od nas wiadomości marketingowe lub życzy sobie kontaktu z nami (wyrażenie zgody). Zgoda wraz z jej datą są przechowywane w Systemach.

Pisemna zgoda (poprzez e-mail) jest uzyskiwana od danej osoby przed wprowadzeniem jej danych do Systemów, jeśli osoba ta nie zarejestrowała się lub nie wyraziła tej zgody np. poprzez formularze na stronie internetowej.

Dane osobowe mogą również zostać wprowadzone do Systemów  na podstawie zawartych umów o współpracy (dotyczy pracowników podmiot ów, z którymi jest zawarta umowa). Przetwarzanie tych danych osobowych może być wykonywane, gdy przetwarzanie jest zgodnie z art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub "RODO") niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Grupy Purmo Group lub strony trzeciej pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie są nadrzędne i nie wymagają ochrony odpowiednich danych osobowych. W oparciu o tę równowagę interesów Państwa dane osobowe mogą być gromadzone poprzez bezpośredni kontakt z dowolnym pracownikiem Purmo Group, z publicznie dostępnych źródeł (np. strona internetowa Państwa firmy) lub z innego rejestru.

Dane osobowe, które dostarczają Państwo do Grupy Purmo Group, pomagają nam w dwóch kwestiach:

 1. Możemy personalizować treści dla Państwa oraz dostarczać takie treści i oferty produktów, które najbardziej Państwa interesują.
 2. Możemy udoskonalać swoją stronę internetową, aby była dla Państwa bardziej użyteczna.

Potrzebujemy Państwa adresu e-mail do:

 • wysyłania informacji, które mogą Państwa zainteresować oraz odpowiadania na prośby i/lub inne pytania.
 • umożliwienia nam kontaktu z Państwem w przypadku zmian w naszym asortymencie lub ofercie, gdy uważamy, że wiedza o tym jest korzystna dla Państwa.

4. Jak długo przechowywane są dane osobowe

Grupa Purmo Group regularnie dokonuje przeglądu danych osobowych w Systemach. Aktualizujemy i poprawiamy dane z własnej inicjatywy i usuwamy dane dotyczące osób, które poinformowały nas, że nie życzą już sobie otrzymywania naszych wiadomości marketingowych. Dane dotyczące użytkowników nieaktywnych są usuwane zgodnie z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Grupy Purmo Group, nawet jeśli dana osoba nie poinformowała nas, że życzy sobie usunięcia danych osobowych.

5. Zabezpieczenie przed bezprawnym dostępem do danych

Dane osobowe gromadzone przez Grupę Purmo Group są przechowywane w bezpiecznej sieci i są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób, które mają indywidualny dostęp do Systemów. Te osoby mają obowiązek zachowania poufności danych osobowych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Grupa Purmo Group jest zobowiązana do zgłoszenia tego w ciągu 72 godzin do odpowiedniego organu ochrony danych zgodnie z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Purmo Group, jak również art.  33 RODO. 

Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy danych osobowych ze stronami zewnętrznymi.

6. Przegląd danych osobowych

Grupa Purmo Group udziela odpowiedzi na pytania osób dotyczące ich danych osobowych, które były gromadzone przez Purmo Group, w odpowiednim czasie zgodnie z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Purmo Group. Każda osoba  posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszyscy pracownicy Grupy Purmo Group zostali zapoznani z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Grupy Purmo Group oraz zobowiązali się do jej przestrzegania.

7. Google Analytics i Cookies

Cookies to pliki, które strona internetowa lub dostawca usługi wysyłają na twardy dysk Państwa komputera przez Państwa przeglądarkę (jeśli Państwo na to pozwolą). Cookies umożliwiają stronie internetowej lub systemom usługodawcy rozpoznawanie Państwa przeglądarki oraz gromadzenie i przypominanie pewnych informacji, np. wykorzystujemy cookies do poznania Państwa preferencji – w oparciu o wcześniejszą lub obecną aktywność na stronie internetowej. Umożliwia to nam dostarczenie Państwu udoskonalonych usług. Używamy plików cookies również do opracowywania danych takich jak dotyczące ruchu i aktywności na stronie internetowej, wówczas możemy zaoferować użytkownikowi treści i narzędzia bardziej dopasowane do jego zainteresowań w przyszłości. W celu gromadzenia informacji dla nas możemy również posługiwać się wiarygodnymi usługodawcami – stronami trzecimi. Dane w Google Analytics są przechowywane przez 50 miesięcy.

Mogą Państwo wybrać opcję otrzymywania ostrzeżenia w Państwa komputerze za każdym razem, kiedy wysyłane są cookies, lub zadecydować o dezaktywowaniu wszystkich  cookies. Te czynności wykonują Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki. Z uwagi na to, że różne przeglądarki działają nieco inaczej, powinni Państwo skorzystać z menu pomocy w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zarządzać cookies w tej konkretnej przeglądarce.

Jeśli dezaktywują Państwo cookies, niektóre funkcje, które pomagają Państwu w korzystaniu ze strony internetowej, mogą działać gorzej. 

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów www dostarczane przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", tj. plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje generowane przez takie cookies w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP), mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach np. w USA. Google może wykorzystywać te informacje do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, opracowywania raportów dotyczących aktywności na stronie dla właściciela tej strony oraz świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje na rzecz Google. Odmówić zgody na stosowanie cookies mogą Państwo poprzez wybranie określonych ustawień w swojej przeglądarce, jednakże należy pamiętać, że jeśli Państwo to zrobią, może to oznaczać brak pełnych możliwości korzystania przez Państwa z funkcji strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google w sposób i do celów opisanych powyżej.

W przypadku zapytań i w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

8. Warunki użytkowania

Grupa Purmo Group prowadzi tę stronę internetową (zwaną dalej "Stroną Internetową") do celów informacji i komunikacji.

Państwa dostęp do Strony Internetowej i korzystanie z niej jest zgodne  z poniższymi warunkami użytkowania oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wchodząc na tę Stronę i korzystając z niej akceptują Państwo poniższe warunki użytkowania ("Warunki"), bez ograniczeń i zastrzeżeń.

 1. Wszystkie materiały zamieszczone  na tej Stronie Internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane do żadnego  innego celu  niż ustalony w niniejszych Warunkach Użytkowania lub w tekście na Stronie.
 2. Grupa Purmo Group nie ponosi  żadnej odpowiedzialności i nie może zostać pociągnięta do niej za żadne poniesione szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inną Państwa własność wskutek dostępu lub korzystania przez Państwa z tej Strony Internetowej lub poprzez materiały uzyskane ze Strony, w tym m.in. dane, tekst, obrazy, wideo lub materiały dźwiękowe.
 3. Grupa Purmo Group pomimo dokładania wszelkich starań co do poprawności  i kompletności  treści zamieszczonych na stronie internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezamierzone błędy lub braki w treści znalezione  na tej stronie. Grupa Purmo Group ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub udostępnienie Strony Internetowe nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, uboczne, następcze, pośrednie lub domniemane, poniesione wskutek dostępu przez Państwa do tej Strony Internetowej lub korzystania z niej, bądź braku możliwości dostępu lub korzystania z tej Strony.
 4. Funkcje i specyfikacje produktów opisane na tej Stronie Internetowej mogą być zawsze zmieniane, bez wcześniejszego zawiadomienia.
 5. Wszystkie wiadomości i materiały wysyłane na tę Stronę e-mailem lub innym metodami, w tym wszystkie dane, pytania, uwagi, propozycje, itp., będą traktowane jako materiały publiczne niepodlegające ochronie własności. Wszystkie treści wysłane lub zamieszczone przez Państwa mogą być wykorzystywane przez Grupę Purmo Group do pewnych celów, w tym m.in. do zarządzania relacjami z klientami, do celów marketingu, sprzedaży i komunikacji z klientami. Ponadto Purmo Group może, bez żadnego wynagrodzenia dla Państwa, wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przedstawione w dowolnej wiadomości wysłanej przez Państwa na Stronę Internetową, niezależnie od celu wymienionego wykorzystania, w tym m.in. do celu rozwoju, produkcji i marketingu produktów.
 6. Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie Internetowej są własnością Grupy Purmo Group lub są wykorzystywane za zgodą ich właściciela. Państwo ani nikt inny upoważniony przez Państwa nie mogą wykorzystywać tych materiałów, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, lub jeśli nie zostanie udzielona wyraźna zgoda na to w innym miejscu na tej Stronie Internetowej lub osobna pisemna zgoda.
 7. Strona Internetowa zawiera opisy  produktów i/lub usług, które można nabyć w całej Europie, jednakże niekoniecznie w Państwa kraju lub miejscu zamieszkania. Z tej przyczyny należy najpierw skontaktować się z Grupą Purmo Group oraz zapytać, czy określony produkt/ usługa są dostępne w Państwa regionie.
 8. Grupa Purmo Group nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których nasza Strona zawiera linki. Jeśli skorzystają Państwo z linków do tych innych stron internetowych, odbywa się to całkowicie na Państwa ryzyko. Nawet jeśli Strona Internetowa zawiera linki do innych stron, linki te są zamieszczane wyłącznie w celu ułatwienia Państwu wyszukiwania informacji i nie będzie to interpretowane jako poparcie dla właściciela/sponsora takiej strony lub jako rekomendacja co do treści. Purmo Group nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, ważności, zgodności z prawem, ani żadnego innego aspektu dotyczącego materiałów lub innych informacji znalezionych na wyżej wymienionych stronach internetowych.
 9. Grupa Purmo Group może zawsze wprowadzić zmiany w niniejszych Warunkach, aktualizując publikację. Za każdym razem, kiedy wchodzą Państwo na Stronę, uznaje się, że zaakceptowali Państwo aktualne warunki i będą stosować się do nich.
  Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego  i powinny być interpretowane zgodnie z nimi.

Znaki towarowe

Znaki towarowe (takie jak Vogel&Noot, COSMO), logo oraz znaki usługowe (zwane wspólnie "Znakami Towarowymi") na Stronie Internetowej są znakami Grupy Purmo Group i są używane na tej Stronie za zgodą odpowiedniego właściciela.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Warunków Użytkowania lub naszej Polityki Prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami z wykorzystaniem poniższych danych:

Purmo Group Poland Sp. z o.o. Oddział w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 10
tel. 67 3565101