Noteikumi un nosacījumi

Pasūtījumu pieņemšana.

1. Pasūtījumu pieņemšana. Neviens pasūtījums vai līgums netiks uzskatīts par izpildītu, ja mēs nebūsim to rakstiski apstiprinājuši; un mēs uzņemsimies atbildību tikai par to piegādi, kas ir norādīta apstiprinātajā pasūtījumā. Sākotnējā piedāvājumā norādītās cenas un piegādes laiki ir jāapstiprina, pirms mēs formāli pieņemam galīgo pasūtījumu. Pircēja atbildība ir nodrošināt, lai izmantojot viņa sniegto dokumentāciju netiktu pārkāptas trešo pušu tiesības. Pircējam ir jāgarantē, ka mēs nenesam atbildību par trešo pušu prasībām. Tāpat mēs neuzņemamies nekādas saistības par mums sūtīto dokumentu nozaudēšanu, tiem radītiem bojājumiem un tamlīdzīgi. Pircēja pirkšanas nosacījumi ir piemērojami tikai tad, ja mēs tos esam nepārprotami apstiprinājuši rakstiski. Ikvienā gadījumā, ja pircējs atceļ pirkumu pēc tam, kad ir veikts pasūtījums (vienalga kāda iemesla dēļ), mēs esam tiesīgi prasīt atlīdzināt zaudējumu (pasūtījuma atcelšanas maksu). Standarta produktiem šī maksa būs līdzvērtīga 10% no pārdošanas cenas. Nestandarta produktiem var nākties piemaksāt par papildu ražošanas izmaksām.  Šādos gadījumos jau izgatavotie vai daļēji izgatavotie komponenti tiks nodoti pircēja rīcībā.

2. Piegādei paredzētais laiks. Saskaņotais piegādes laiks no rūpnīcas vai noliktavas attiecas tikai uz visiem komerciālajiem un tehniskajiem precizējumiem, ko mēs esam saņēmuši, un tas nav uzskatāms par mūsu stingru apņēmību. Lai mēs varētu nodrošināt atrunāto piegādes laiku, pircējam ir jāizpilda visi samaksas nosacījumi, kurus mēs esam noteikuši par tādiem, kas jāizpilda pirms piegādes veikšanas. Visos gadījumos neparedzēti apstākļi un citas neparedzētas problēmas mūsu ražotnēs vai mūsu piegādātāju ražotnēs mūs atbrīvo no pienākuma nodrošināt noteikto piegādes laiku. Tie pircējam nedod tiesības atcelt pasūtījumu. Tomēr mums ir tiesības atcelt pasūtījumu, ja ir pamats uzskatīt, ka problēma saglabāsies ilgtermiņā. Mēs neizskatīsim citas prasības par zaudējumu atlīdzināšanu vai soda naudas, kas izriet no tā, ka nav ievēroti saskaņotie piegāžu laiki. Ja pircējs nepilda savas saistības pieņemt preces, mums ir tiesības tās novietot uzglabāšanai pēc saviem ieskatiem, un uz pircēja rēķina un uz viņa paša risku. Mums ari ir tiesības viņam uzreiz piestādīt rēķinu par precēm. Mums ir tiesības veikt daļējas piegādes; pircējam ir pienākums pieņemt daļēji piegādātas preces.

3. Salikšana un nosūtīšana. Piegāde tiks uzskatīta par veiktu, tiklīdz piegādei paredzētās preces tiks nodotas pārvadātajam vai ekspeditoram. Piegāde arī tiks uzskatīta par izpildītu, tiklīdz preces būs gatavas savākšanai, pat, ja pircējs preču savākšanu atliek.  Visos gadījumos preču iekraušana un izkraušana notiek uz pircēja atbildību.  Gadījumos, ja transportēšanas laikā ir radušies zaudējumi vai kaitējums, attiecīgajam saņēmējam jāiesniedz sūdzība dzelzceļa līnijai, pārvadātājam vai ekspeditoram. Maksa par iesaiņošanu tiks aprēķināta par pamatu ņemot iepirkuma cenu un iepakojums nebūs atgriežams, ja vien šādos gadījumos tas nebūs īpaši atrunāts. Tiklīdz kā pircējs ir saņēmis preces savā pārvaldībā, viņš ir par tām atbildīgs.  Tas attiecas pat uz gadījumiem, kad uzstādītāji esam mēs un preces tiek bojātas. Gadījumā, ja preces tiek piegādātas ar kuģi, tad pircējs ir atbildīgs par savlaicīgu nosūtījuma ordera iesniegšanu, un pienācīgā laikā jānodrošina, lai precēm uz kuģa tiktu rezervēta nepieciešamā vieta.  Pircējam ir pienākums segt visas izmaksas, kas izriet no jūras pārvadājumu aizkavēšanās, piemēram, pārvadāšanas izmaksas, kas izriet no jebkādām izmaksām par pārvadāšanu, glabāšanas izmaksām u.c. Tas ir tāpēc, ka piegāde tiks uzskatīta par pilnībā izpildītu. Apstiprinot remontdarbu veikšanu mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim to apjomu, ja vien tas rakstiski nav noteikts citādi.

4. Cenas. Ja nav noteikts citādi, kotētās cenas ir jāapstiprina pirms vienības ir nogādātas uz nosūtīšanas adresi. Tās tiek aprēķinātas pamatojoties uz materiālu un darbaspēka izmaksām tiktāl, cik tas mums ir zināms piedāvājuma izteikšanas brīdī. Ja laika posmā starp piedāvājumu un piegādi šīs izmaksas pieaug, tad attiecīgi norādītās cenas tiks proporcionāli palielinātas. Mums nav pienākuma par to kā īpaši paziņot pircējam. Šāds cenas pieaugums pircējam nedod tiesības lauzt līgumu. Cenu aprēķināšanas vajadzībām izšķirošs būs mūsu tīmekļa vietnē noteiktais svars. Gadījumos, ja pēc līguma parakstīšanas cena paliek atvērta, cena tiek aprēķināta saskaņā ar pārdošanas cenu piegādes dienā. 

5. Izmēri, svars un dokumentācija. Tajos gadījumos, ja — pēc ražošanas procesa — nebūs zināmas precīzi dati par izgatavoto vienumu svaru vai skaitu, attiecībā uz pasūtīto preču daudzumu vai svaru tiks pieļauta pārmērīga piegāde vai nepilnīga piegāde. Mūsu attēli, ilustrācijas un uzmetumi, kā arī jebkuri izmēri un vienības svars, kas noteikts publicitātes materiālos, reklāmas bukletos, piedāvājumos un tamlīdzīgi, ir uzskatāmi tikai par aptuveniem. Tie var tikt mainīti. Šo dokumentu saturs vienmēr būs mūsu intelektuālais īpašums, ko aizsargā tiesiskās normas attiecībā uz datu dublēšanu un konkurenci.

6. Samaksas nosacījumi. Ja vien nepastāv cita vienošanās, tad maksājums ir jāveic pēc rēķina saņemšanas, bez papildus maksas, neto summā bez atlaides par maksājumiem skaidrā naudā, Vartbergā vai Vīnē. Kompetentā tiesa ir vai nu Kindberga, Leobena, vai Vīne — pēc mūsu izvēles.  Maksājumu saistību nepildīšanas gadījumā tiks piemērota banku procentu likmes. Minimālā likme ir 12% gadā. Turklāt maksāšanas saistību nepildīšanas gadījumā pircējam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar parāda iekasēšanu. Maksājumu saistību nepildīšanas gadījumā mēs esam tiesīgi izmantot savas tiesības atteikties no līguma saskaņā ar Austrijas Civilkodeksa 918 pantu neparedzot pircējam maksājuma termiņa pagarinājumu. Līguma laušana var nozīmēt arī vēl neveikto darījumu, kā arī nepilnīgas piegādes atcelšanu. Pircējam nav tiesību atsaukt savus prasījumus pret mums no rēķina saistībā ar iepirkuma cenu. Mums ir tiesības pieprasīt vērtspapīrus, lai norēķinātos par maksājumu saistībām pirms veicam piegādi. Ja pircējs atsakās mums sniegt vērtspapīrus, mums ir tiesības atteikties no līguma. Šīs tiesības nav jānorāda līguma noteikumos. Gadījumā, ja pasliktinās klienta finanšu situācija, mums ir tiesības nekavējoties pieprasīt veikt maksājumus, par kuriem mēs sākotnēji piešķīrām papilus maksāšanas laiku.  Tas pats attiecas arī uz vekseļiem vai čekiem, kas jau ir pieņemti.  Ja vien tas nav atrunāts citādi, mums nav pienākuma pieņemt vekseļus. Šādos gadījumos maksājums tiks uzskatīts par veiktu tikai tad, kad līdzekļi būs ieskaitīti mūsu bankas kontā. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar līdzekļu pārskaitījumiem (piemēram, faktiskās izmaksas, banku pakalpojumu izmaksas kā arī iespējami vekseļu zīmogi) piemēro pircējam.

7. Īpašuma tiesību saglabāšana.  Mēs vienmēr veicam piegādes ar skaidru atrunu, ka visu veidu piegādātās preces paliek mūsu īpašumā, līdz pilnībā ir apmaksāts mūsu rēķins saistībā ar iegādes cenu, ieskaitot visas izmaksas. Ja vien mēs neesam atļāvuši citādi, pircējam ir aizliegts ieķīlāt attiecīgās preces. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot par obligātajiem īpašumtiesību rīkojumiem, kas ietekmē mūsu juridisko situāciju. Maksājumu saistību nepildīšanas gadījumā mēs visās instancēs esam tiesīgi pieprasīt atgriezt mūsu īpašumu un anulēt pasūtījumu. Mums ir tiesības pieprasīt kompensāciju 40% apmērā no iepirkuma cenas par nolietojumu, ja vien mēs spējam pierādīt lielākus zaudējumus vai zaudēto peļņu. Ja mūsu piegādātās preces ir paredzēts papildus apstrādāt, tad tas nenozīmē, ka mēs uz tām zaudējam īpašumtiesības. Mums ir jānodrošina vismaz proporcionālas kopējā preču daudzuma līdzīpašumtiesības. Tas mūs padarīs par jauno produktu līdzīpašniekiem un dos mums tiesības uz iespējamiem pārdošanas ieņēmumiem. Gadījumos, ja pircējs pārdod mūsu piedāvātos produktus pēc turpmākās pārstrādes, viņam ir tiesības to darīt vienīgi tad, ja viņš ievēro mūsu īpašuma tiesības uz precēm vai attiecīgajiem ieņēmumiem. Šajā saistībā viņš ir mūsu pārstāvis. Tiesībpamatots prasījums attiecībā uz trešo pusi izriet no šīs vienošanās un ir spēkā arī gadījumā, ja pircējs pārdodot preces nav paziņojis par mūsu īpašumtiesībām trešajai pusei. Mums ir tiesības atgūt mūsu īpašuma tiesības no pircēja, ja viņš kaut kādā mērā ir mūsu attiecīgā darījuma parādnieks.  Saskaņā ar šo līgumu pircējs ir mums nodevis visas prasības pret trešajām pusēm, kas izriet no to preču tālākpārdošanas, kurām ir spēkā īpašuma tiesību paturēšana, vai arī kādu citu tiesisku iemeslu dēļ, un nav svarīgi, vai preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību paturēšana, būtu bijušas pārdotas pirms vai pēc turpmākas pārstrādes.  Gadījumā, ja ir vairāk nekā viens pircējs, pircēja prasības tiek tālāknodotas mums. Mūsu prasības pret trešajām pusēm saistībā ar tālākpārdoto preču iegādes cenu attiecībā uz īpašuma tiesību paturēšanu.  Gadījumā, ja pircējs ir pārdevis preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību paturēšana kopā ar precēm, kas nepieder mums, tad mums nodotie prasījumi ir līdzvērtīgi ar pavadzīmes kopējo summu attiecībā uz preču iegādi saistībā ar īpašuma tiesību paturēšanu. Pircējs ir pilnvarots saņemt naudu par tālākpārdošanu, neskatoties uz to, ka viņš ir nodevis savus prasījumus mums. Ja pircējs ir pilnvarots atgūt prasījumu, tad mūsu tiesības uz preču savākšanu paliek nemainīgas.  Mēs esam tiesīgi pārņemt prasību, kamēr vien pircējs atbilstīgi ievēro savu pienākumu maksāt. Pircēja pienākums ir pēc mūsu pirmā pieprasījuma atklāt mums šajā noteikumā minēto preču pircēju vārdus un paziņot viņiem, ka viņš ir prasību nodevis mums. 

8. Sūdzību iesniegšanas procedūra. Sūdzības ir jāiesniedz 14 dienu laikā pēc preču nodošanas, ja vien nav uzsākta jebkura tiesvedība. Pamatotas sūdzības, kas ir iesniegtas attiecīgajos termiņos, tiks nokārtotas ar akreditīva starpniecību vai arī preču nomaiņu, kas tiks veikta bez maksas, pēc tam, kad bojātā prece būs nosūtīta mums kā priekšapmaksas sūtījums. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par turpmākām prasībām, jo īpaši, prasībām nodrošināt kompensāciju vai pieprasījumiem par izmaksu atlīdzināšanu, kas izriet no turpmākas apstrādes. Pirms mums nosūtāt jebkādas preces, jums tas ar mums pirms tam ir jāsaskaņo un vienība ir jānosūta kā priekšapmaksas sūtījums. Mēs uzņemamies saistības tikai pret pircēju. Attiecībā uz precēm ar defektiem mums būs tiesības veikt pārbaudi. Mūsu lēmumi būs galīgi. Slēptu defektu gadījumā atbildība beidzas pēc 3 mēnešiem. Mēs neuzņemamies atbildību par piegādātajiem komponentiem, kuriem ir nolietošanas bojājumi, kuri ir attiecināmi uz materiālu, no kura tie ir izgatavoti vai arī veidu, kādā tie ir izmantoti. Atbildība arī pārstāj būt spēkā, tiklīdz kā tiek uzstādītas detaļas, kuras mēs neesam piegādājusi un to veic citas personas. Gadījumā, ja mēs esam piekrituši piegādāt vienību, attiecībā uz kuru ir izvirzītas īpašas prasības, tad šī vienība ir jāpārbauda piegādes vietā. Pat ja pircējs nav apmierināts ar mūsu sniegto pārbaudes sertifikātu, viņam ir pienākums ir uzreiz pieņemt attiecīgo vienību. Mēs uzņemamies atbildību par bojātiem materiāliem tikai mūsu piegādātāju garantijas noteikumos paredzētajā apmērā. Mūsu pienākums novērst defektus nav spēkā, kamēr pircējs nepilda maksāšanas saistības. Ja vienums ir izgatavots saskaņā ar pircēja iesniegtajām specifikācijām, ilustrācijām vai modeļiem, viņš ir pilnībā atbildīgs mūsu, kā arī trešo pušu priekšā par sekām saistībā ar bojājumiem, vai arī juridiskajām sekām attiecībā uz patentu, modeli vai tirgus tiesībām. Šajā gadījumā mēs uzņemamies atbildību tikai par konstruktīvo risinājumu, kas izgatavots saskaņā ar pircēja specifikācijām, un nevis par pašu konstrukciju.   

9. Citi iemesli, kas atbrīvo no līguma saistību pildīšanas.  a. Kara un vispārējas mobilizācijas stāvoklis mūs atbrīvo no spēkā esošo līgumu izpildes saistībām. Šo notikumu laikā mēs pircēju labu laiku iepriekš informēsim par to, ka negrasāmies pildīt līgumu. b. Neparedzētu gadījumu kategorijā ir ieskaitāmi šādi notikumi: salūšana, mūsu darbinieku streiki vai lokauts mūsu ražotnēs, kuras mūs apgādā ar izejmateriāliem, degvielu vai palīgmateriāliem. c. Mums ir tiesības atteikties pildīt līgumu pilnībā vai arī pieprasīt līgumu mainīt saskaņā ar jauniem apstākļiem gadījumā, ja ir apstākļi, kuros līgums tika parakstīts, ir mainījušies tik ļoti, ka var pamatoti uzskatīt, ka šajos apstākļos līgums netiktu parakstīts vai arī tiktu sastādīts citādi (saskaņā ar šiem apstākļiem), un, ka šo apstākļu maiņu nebija iespējams paredzēt, pat ne ar pienācīgu uzņēmēja piesardzību. d. Mēs esam tiesīgi atlikt piegādi uz laiku kamēr nav novērsti turpmāk uzskaitītie šķēršļi, un uz laiku, kas mums nepieciešams, lai atsāktu ražošanu, vai pat lauzt līgumu attiecībā uz to daļu, kuru mēs vēl neesam izpildījuši, jo piegādes izpilde ir kļuvusi ārkārtīgi grūti izpildāma vai pat neiespējama, kas saistīts ar ogļu, dabasgāzes vai jebkādu pamata izejmateriālu nepietiekamību.   

10. Saistību izpildes vieta un tiesu jurisdikcija. Nosūtīšanas vieta ir saistību izpildes vieta un kompetentās tiesas vieta, vai nu attiecībā uz piegādi, vai pārdotajiem vienumiem, kas ir nogādāti ar apmaksātiem pasta izdevumiem uz galamērķi.  Kas attiecas uz maksājumiem, ieskaitot prasības par maksājamajiem vekseļiem, saistību izpildes vieta ir Vartberga / Murctāla (Mürztal). Mūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas Vartbergā / Murctālā (Mürztal), kur atrodas arī kompetentā tiesa saistībā ar visiem strīdiem, kas izriet vai ir saistīti ar darījumu sakaru. Tomēr mums arī ir tiesības pēc saviem ieskatiem iesniegt prasību pret pircēju pircēja vispārējās jurisdikcijas vietā. Saistībā ar piegādes līgumu izrietošās tiesiskās attiecības regulē Austrijas tiesību akti.  

11. Izmantošanas nosacījumi. Saistībā ar atkāpēm no piegādes nosacījumiem vai to papildinājumiem, lai tie būtu juridiski spēkā, kā tas ir noteikts šajā dokumentā, no mums vienmēr ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums. Tie ir derīgi tikai attiecīgajai mijiedarbībai.