Általános szerződési feltételek

Általános Üzleti Szabályzat

1. Megrendelés

Minden szerződés és megállapodás érvényre juttatásához írásos visszaigazolásunk szükséges és számunkra kötelezvények csak a visszaigazolás hatályát érintően keletkeznek. Az ajánlatokban megjelölt ár és szállítási határidő azok elfogadásáig nyitott marad. Megrendelő gondoskodik arról, hogy iratainak kezelése során harmadik fél jogai ne sérüljenek, és cégünk felé e téren panasz- és permentes ügyvitelt biztosít. Hozzánk eljuttatott iratok és kapcsolódó anyagok megrongálódásából, eltűnéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A Vásárló beszerzési feltételeit magunkra nézve csak akkor tartjuk kötelezőnek, ha azokat írásban részletesen visszaigazoltuk. Amennyiben Vásárló a jogszerűen megkötött vásárlástól –bármilyen okból kifolyólag- visszalép, jogosultak vagyunk a piacképes áru eladási árának 10 %-át sztornó-díjként felszámolni, nem piacképes áru esetén ehhez az előállítás költségeit hozzáadva, mely esetben az elkészült árumennyiség Vásárló részére rendelkezésre áll.

2. Szállítási határidők

Üzemünkből vagy raktárunkból kiszállításra kerülő áru szállítási határideje a kereskedelmileg és technikailag minden részletre kiterjedő, végérvényes adatok beérkezése után kezdődik és nem kötelező érvényű. A szállítási határidő betartása továbbá attól is függ, hogy a Megrendelő minden fizetési kötelezettségének eleget tett-e, amely a szállítás megkezdése előtt esedékessé vált. Vis maior (erőszakos cselekmények) és további előre nem látható események az üzemeinkben, vagy beszállítóink területén, minden esetben feloldást jelentenek számunkra a megkötött szállítási határidő betartása alól, anélkül, hogy Megrendelőt kártalanítanánk. Előreláthatóan hosszabb ideig tartó akadályoztatások esetén jogosultak vagyunk a szerződési kötelezettségeinktől elállni. Minden, késedelmes szállítás címén benyújtott esetleges kártérítési igényt és késedelmességből származó kárigényt visszautasítunk. Vásárló köteles az árut átvenni, ellenkező esetben jogosultak vagyunk Vásárló költségeire és kockázatára az árut belátásunk szerint tárolni és azonnali esedékességgel kiszámlázni. Jogosultak vagyunk részszállítások foganatosítására, melyet Vásárló köteles elfogadni.

3. Teljesítés és áruküldés

A szállítás teljesítettnek minősül, ha a szállítandó áruféleség a fuvarozónak, vagy a speditőrnek átadásra kerül. Az áru szállításra kész jelentésétől, az áru megrendelő részéről késedelmes átvétele esetén, a szállítás teljesítettnek minősül. A berakodás és a szállítás minden esetben Megrendelő kockázatára történik. A szállítás során megsérült vagy elveszett áruval kapcsolatos kártérítési igényt, reklamációt Megrendelő az aktuális szállító –vasút, fuvarozó, speditőr- felé jelenthet be. Esetleges csomagolás önköltségi áron kerül kiszámlázásra és nem kerül visszavételre, kivétel, ha azt tételesen a szerződésben rögzítettük. Általunk szerelt szállítandó áru őrzésének kockázata a Megrendelőt terheli. Hajón szállítandó áru esetén Megrendelőt terheli a szállító jármű szabad kapacitásának időben történő és megfelelő nagyságrendű biztosítása. A hajó késedelmes berakodásából származó költségek, mint gépjármű állásköltség, átrakodási költségek, szállítási költségek, raktározási költségek stb. Vásárlót terhelik, mindemellett részünkről a szállítás teljesítettnek minősül. Javítási munkálatokra szóló megbízások esetén írásban kifejtett megrendelés ellenére is a mi hatáskörünkben marad annak eldöntése, hogy a javítást mely területen szükséges végrehajtani.

4. Árak

Az árakat az adott egységeink szabadon határozzák meg, hacsak szerződésileg másban nem állapodtunk meg, és alapjukat az ajánlat időpontjában rendelkezésünkre álló anyag- és bérköltségek szolgálják. Amennyiben az ajánlat és a szállítási idő közötti időtartam alatt ezekben a kalkulációs tényezőkben növekedés tapasztalható, megnövekedik a megállapodásban kötött összegrész is, anélkül, hogy Vásárló kifejezett egyetértését megszereznénk. Ilyen jellegű áremelkedés nem jár vásárlás-visszalépési jogokkal. Az árak megállapításánál az üzemünk által meghatározott súlymennyiségek a mérvadóak. Amennyiben szerződéskötéskor az ár nyitott marad, úgy a szállítás napját követő napi eladási ár kerül felszámításra.

5. Méretek, tömegek és kísérőiratok

Minden olyan esetben, amikor a gyártási folyamatot megelőzően a pontos súly- illetve darabszámra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, az ennek megfelelő többlet vagy kisebb mennyiségű szállítások a megrendelt áruból érvényesek. Katalógusainkban, ajánlatainkban, reklám anyagainkban szereplő ábráink, rajzaink, másolataink méret- és tömegadatai csak megközelítőleg érvényesek, fenntartjuk magunknak a jogot a változtatásokra. Minden ilyen anyag örök szellemi tulajdonunkat képezi és másolati és pályázati vonatkozásban is jogvédelem alatt áll.

6. Fizetési feltételek

Számláink minden további megállapodás nélkül Wartberg vagy Bécs címzéssel fizetendőek, rögtön a számla átvétele után, nettó, költségek nélkül. Peres esetekben az általunk meghatározattak szerint Kindberg, Leoben vagy Bécs a helyszín. Késedelmes fizetés esetén a banki késedelmi kamatot, de legalább 12 % p. a.(évenként) számítunk fel. Minden a követeléshez kapcsolódó költség a Vásárlót terheli. Késedelmes fizetés esetén az ABGB (Általános Polgári Törvénykönyv) 918. § alapján jogosultak vagyunk utólagos időpont meghatározása nélkül a szerződéstől elállni, ahol a visszalépésünk még más, nem teljesített üzletre és további, következő szállításokra is kihathat. A szállításokkal kapcsolatos követeléseink nem kompenzálhatóak Megrendelő esetleges ellenköveteléseivel. Fenntartjuk magunknak a jogot, akkor is, ha a korábbi megállapodásunk ezt nem tartalmazza, a szállítás előtt a teljesítés biztonsága érdekében biztosítékot kérni, és ennek elmaradása esetén a szállítás sztornírozását. Megrendelő vagyoni helyzetének rosszabbodása esetén jogosultak vagyunk fizetési haladékot azonnali fizetésmódra változtatni: ez vonatkozik a váltókra és a csekkekre is. Külön megállapodás nélkül nem vagyunk kötelesek váltókat befogadni, és ezek elfogadása csak abban az esetben történik, ha a diszkontálási költségek, bankköltségek és egyéb járulékos költségek Vásárlót terhelik.

7. Tulajdonjogok

A számla teljes, járulékos költségekkel növelt összegének kifizetéséig fenntartjuk az összes Megrendelőhöz szállított, mindennemű áruval kapcsolatos tulajdonjogot magunknak. Vásárló hozzájárulásunk nélkül nem jogosult ezeket az árukat biztosítékként kiadni, és egy végrehajtási eljárás során köteles jogaink megvédése érdekében bennünket értesíteni. Késedelmes fizetés esetén mindenkor jogosultak vagyunk a tulajdonunkat képező árut azonnal visszakövetelni és mérlegelni, hogy ekkor a rendelést semmisnek tekintjük-e vagy sem. Komolyabb esetekben igényt tartunk az áru eladási ára 40 %-ának kifizetésére, az áru elhasználódása és értékcsökkenése miatti jóvátételként, mindaddig, amíg egy magasabb kár, vagy magasabb elmaradt nyereség bizonyítást nem nyer. Amennyiben az általunk szállított termékek megrendelő által további feldolgozásra, átalakításra kerülnek, tulajdonjogunk legalább az általunk szállított anyag értékéig megmarad az új termék és a tovább eladás után befolyt összeg vonatkozásában. Amennyiben tehát az általunk szállított, Megrendelő által tovább feldolgozott áru újra értékesítésre kerül, Megrendelő ezt csak tulajdonjogunk fenntartása mellet, vagy annak megváltása után teheti. Ebben a vonatkozásban Megrendelő a mi vagyonkezelőnk. Ennek a megállapodásnak alapján a jogigény harmadik fél részére történő átruházása önállóan történik, és akkor is érvényes, ha Megrendelő a harmadik féllel szemben nem követ el szerződésszegést. Jogosultak vagyunk tulajdoni jogainkat Megrendelővel szemben mindaddig érvényesíteni, amíg a fennálló kereskedelmi tranzakcióban Megrendelő, mint vétkes szerepel. A Vásárló követelései a szabad vagyon eladásából vagy más jogalapból már most tőlünk függetlenné válik és mindegy, hogy a szabad vagyon a fel- vagy átdolgozás előtt vagy után és, hogy egy vagy több vásárló részére kerül viszonteladásra. Az átruházott követelés számunkra mindenkor a szabad vagyonra vonatkozó, általunk kibocsátott számla nagyságáig érvényes. Abban az esetben, ha a szabad vagyon Vásárló által más, nem hozzánk tartozó áruval egyetemben kerül eladásra, az értékesítési összegből elkülönítendő a szabad vagyon számlázási összege, amely a többi áruval egyetemben az eladási szerződés tárgya. Követelései behajtására Vásárló felhatalmazott az áru további elidegenítésére. A mi behajtási jogosultságunk Vásárló behajtásra tett felhatalmazásától függetlenül fennmarad. Követeléseinket nem vonjuk vissza mindaddig, míg vásárló a fizetési kötelezettségeinek rendben eleget nem tesz. Felszólításunkra Vásárlónak az átruházott követelések adósa felé követeléseinket jeleznie kell.

8. Reklamációk

Reklamációkat csak abban az esetben fogadunk el, ha az áru a kézbesítéstől számított 14 napon belül hozzánk megérkezik. Időben és jogosan foganatosított reklamáció esetén a selejtes áru bérmentesített visszaszolgáltatása ellenében jóváírást vagy az áru díjmentes cseréjét biztosítjuk, belátásunk szerint. Minden további igényt, különösen kártérítést, vagy a bonyolítással járó költségek megtérítését, visszautasítunk. Az áru visszaküldése üzemünkbe csak előzetes hozzájárulásunkkal és költségmentesen történhet. Felelősségünk csak a Megrendelővel szemben áll fenn. A hibák bizonyításánál a cégünknél végzett vizsgálati dokumentumok a mérvadóak. Rejtett hibák vonatkozásában 3 hónap eltelte után cégünk semmilyen szavatossággal nem tartozik. Szavatosságunk megszűnik olyan áruféleségek esetében, melyek anyagminősége, vagy felhasználási módja idő előtte elhasználódást eredményez. Szavatosságunk továbbá akkor is megszűnik minden esetben, ha külső beavatkozással idegen alkatrész beépítése történik az általunk gyártott termékbe. Amennyiben olyan termék szállítására köteleztük magunkat, amely meghatározott feltételeknek kell, hogy megfeleljen, úgy az adott termék a kibocsátó egységünk által bevizsgálásra kerül és Vásárló által a helyszínen kerül átvételre, amennyiben Vásárló a vizsgálatunk műbizonylatával nem éri be. Anyaghibákért felelősséget csak a beszállítóink felelősségének mértékéig vállalunk. A hibaelhárítási kötelezettségünk a Vásárló fizetéshaladékának időtartamára vonatkozik. Amennyiben egy megrendelés a Megrendelő meghatározása, rajza vagy modellje alapján készül el, abban az esetben Megrendelő viseli az összes szabadalmaztatási, mintaoltalmi és kereskedelmi vonatkozású jogok minden következményét és terhét, mind velünk, mind harmadik féllel szemben. Ilyen esetben szavatossági felelősségünk nem terjed ki a teljes konstrukcióra, hanem csak a Megrendelő által meghatározottak szerinti kivitelre.

9. További mentesség a teljesítés kötelezettsége alól

a) Háború és általános mozgósítás felment bennünket a megkötött szerződések teljesítésének kötelezettsége alól. Mindenesetre kötelesek vagyunk ilyen események bekövetkeztekor Megrendelőt időben értesíteni, hogy a szerződést nem szándékozunk teljesíteni.

b) Erőszakos cselekményekkel (Vis maior) egyenértékű: üzemzavarok, sztrájk vagy munkáskizárások magában az üzemben, gyárban, illetve a nyers- és üzemanyag, vagy segédanyagokkal ellátandó üzem.

c) Amennyiben a szerződéskötés időtartama alatt a körülmények annyira megváltoznak, hogy joggal el lehet várni, hogy a megállapodás a megváltozott körülmények miatt egyáltalán nem, vagy csak más feltételekkel teljesülhet -és a körülmények megváltozásának ténye a megállapodás időtartama alatt a leggondosabb üzleti megfontolások mellett sem volt előre látható-, úgy jogosultak vagyunk a körülményeknek megfelelően vagy a szerződés teljesítésétől elállni, vagy a megváltozott körülményekhez igazított, anyagi konzekvenciákat is magában hordozó változtatásokat a szerződésben követelni.

d) Szén, földgáz és bármilyen további alapszükségletű anyag szállításának kimaradása esetén, mely számunkra a gyártási folyamatot jelentősen megnehezítené vagy lehetetlenné tenné, jogosultak vagyunk a szállítás időpontját az akadályoztatás és az azt követő üzemeltetés megfelelő újraindításának időtartamával kitolni, vagy a szerződéstől a még nem teljesített szállításra vonatkozóan visszalépni.

10. Teljesítési hely és a bíróság illetékességének helyszíne

A szállítás teljesítésének helye mindkét fél számára, köztes határállomás megjelölése esetén is, az expedíciós hely. A fizetés teljesítésének helyszíne, váltóval kapcsolatos igények esetén is, Wartberg, Münztalban van. Cégünk Wartberg, Münztalban található székhelye egyben minden, szállítási szerződéssel közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatban álló esetleges peres ügyben az illetékességi hely. Minden esetben jogosultak vagyunk azonban, belátásunk szerint, Megrendelő székhelyének illetékességi területén pert indítani. A szállítási szerződés kapcsán felmerülő jogviszonylatban az osztrák jogot kell alkalmazni.

11. Eltérő feltételek

Jelen szállítási feltételektől eltérő, vagy kiegészített szerződés jogi érvényességéhez minden esetben cégünk nyomatékosan előzetes, írásos hozzájárulása szükséges és mindenkor csak arra az esetre érvényes, melyre a módosított változat köttetett.

Új teljesítmény átszámoló

Új teljesítmény átszámoló

Tesztelje az új teljesítmény átszámolónkat.

Tesztelje most