OUP

Naši Opći uvjeti poslovanja

1. Prihvaćanje narudžbe: Sve narudžbe i sporazume, da bi bili valjani, moramo potvrditi u pismenom obliku i obvezujemo se samo u opsegu potvrde narudžbe. Ponude su s obzirom na cijenu i vrijeme isporuke neobvezujuće sve do prihvaćanja. Naručitelj jamči da se u slučaju korištenja njegove dokumentacije ne povrjeđuju prava trećih osoba i u svezi s time mora nas osloboditi svih tužbi za naknadu štete. Ne jamčimo za gubitak ili oštećenje poslane nam dokumentacije i sličnog. Uvjeti kupnje kupca obvezuju nas samo, ako ih pismeno izričito priznamo. Ako kupac nakon pravno obvezujuće predane narudžbe iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje, onda kod robe koja se dobro prodaje na tržištu, imamo pravo potraživati odštetu (naknadu za storno) u visini od 10 % prodajne cijene, a kod robe koja se ne prodaje dobro na tržištu, dodatno još i naknadu naših nastalih troškova proizvodnje, dok u tom slučaju kupcu na raspolaganju stoje radom dobiveni dijelovi.  

2. Rokovi isporuke: Vrijeme isporuke koje je odmjereno za isporuke iz naših pogona ili skladišta, vrijedi tek od primitka konačnih podataka koji su u svakom pogledu komercijalno i tehnički uređeni i uvijek je neobvezujuće. Pridržavanje roka isporuke ovisi nadalje i o tome da se naručitelj pridržava svih uvjeta plaćanja koji su dogovoreni za razdoblje prije isporuke. Viša sila i ostale nepredviđene prepreke u našim pogonima ili u pogonima naših dobavljača oslobađaju nas u svakom slučaju pridržavanja obećanog roka isporuke, a da se time naručitelju ne daje pravo na odustajanje. Nasuprot tome imamo pravo u slučaju vjerojatno dužeg trajanja poteškoća odstupiti od ugovora.  Isključeni su bilo kakvi zahtjevi za naknadu štete i kazne zbog kašnjenja s naslova možebitnih prekoračenja roka isporuke. Kupac je dužan zahtijevati isporuku robe, jer u protivnom slučaju imamo pravo istu skladištiti prema vlastitom nahođenju na trošak i rizik kupca, a plaćanje iste dospijeva odmah. Imamo pravo izvršiti djelomične isporuke koje je kupac dužan prihvatiti. 

3. Izvršenje i dostava: Smatra se da je isporuka izvršena, kada su predmeti isporuke predani prijevozniku ili špediteru. U slučaju kašnjenja zahtjeva za isporuku robe od strane naručitelja smatra se da je isporuka izvršena slanjem obavijesti o spremnosti za isporuku. Utovar i otprema vrše se u svim slučajevima na rizik naručitelja. U slučaju nestanka ili oštećenja tijekom transporta primatelj je obvezatan uložiti reklamaciju željeznici ili nekom drugom prijevozniku ili špediteru. Možebitna ambalaža obračunat će se prema troškovima proizvodnje i neće se uzimati natrag, ukoliko to u pojedinačnim slučajevima nije dogovoreno. Također i u slučaju montaže s naše strane rizik za predmet isporuke prelazi na kupca preuzimanjem na čuvanje. Isporuka franko brod pretpostavlja pravovremeno raspolaganje robom za otpremu od strane naručitelja i pravovremeno stavljanje na raspolaganje potrebnog prostora u brodu. Kupac je dužan snositi troškove koji nastanu zbog kašnjenja u osiguranju brodskog prostora kao što su troškovi ležarine vozila, prekostojnice, troškove prijevoza, troškove skladištenja, itd., pri čemu se smatra da je isporuka izvršena. U slučaju prihvaćanja naloga za popravak, a u slučaju da ne postoji suprotan i izričiti pismeni sporazum, prepušteno je našoj procjeni u kojem će se opsegu oni izvršiti.

4. Cijene: Cijene se smatraju neobvezujućim od našeg mjesta za otpremu, ukoliko nije dogovoreno nešto drugo i ako su one izračunate na temelju troškova materijala i plaća koji su bili poznati u trenutku izrade ponude. Ako u vremenu između ponude i isporuke dođe do povećanja ovih kalkulacijskih faktora, onda će se i ugovorene cijene proporcionalno povećati, a da za to nije potrebno izričito obavijestiti dotičnog kupca. On se na temelju ovakvih povećanja cijena ne može pozvati na pravo odustajanja od ugovora. Za izračun cijene mjerodavna je težina koju je ustanovila naša tvornica. Ako je prilikom zaključenja ugovora cijena ostala otvorena, onda će se ona izračunati prema prodajnoj cijeni koja je važeća na dan isporuke.  

5. Dimenzije, težine i dokumentacija: U onim slučajevima u kojima nakon proizvodnog postupka ne postoji pregled točne proizvodnje prema težini ili komadima, dopuštene su odgovarajuće isporuke većih ili manjih količina od naručenih količina ili naručene težine. Naše slike, crteži, kopije, podaci o dimenzijama i težini u katalozima, promidžbenim materijalima, ponudama i sl. samo su približno mjerodavni, mi zadržavamo pravo izmjena. Sva ova dokumentacija ostaje stalno naše intelektualno vlasništvo pod zaštitom odgovarajućih zakona glede umnožavanja i konkurencije. 

6. Uvjeti plaćanja: Naši računi plativi su bez drugih izričitih sporazuma u Wartbergu ili u Beču i to odmah po primitku fakture u neto iznosu te bez troškova. Oni se prema našem izboru mogu utužiti u Kindbergu, Leobenu ili Beču. Na zakašnjela plaćanja obračunavamo bankovne zatezne kamate, odnosno najmanje 12 posto godišnje. Svi troškovi opomena i ostali troškovi koji su u svezi s naplatom potraživanja, idu na teret kupca. U slučaju kašnjenja s plaćanjem imamo pravo u skladu s čl. 918. Općeg građanskog zakona ostvarivati naše pravo odustajanja od ugovora bez odobrenja dodatnog roka, pri čemu se odustajanje može odnositi i na druge, još neizvršene poslove kao i na sukcesivne isporuke. Naša potraživanja na temelju isporuka ne mogu se kompenzirati s možebitnim protupotraživanjima naručitelja. Zadržavamo pravo da čak i onda, ako to prilikom zaključenja kupnje nije bilo ugovoreno, prije otpreme zahtijevamo izvršenje obveze plaćanja i da u slučaju odbijanja storniramo nalog. U slučaju pogoršanja imovinske situacije kupca imamo pravo potraživati trenutno plaćanje cjelokupnog iznosa potraživanja čije je plaćanje bilo odgođeno; isto vrijedi i za prihvaćene mjenice i čekove. Nismo obvezatni prihvatiti mjenice bez posebnog dogovora i ovakva prihvaćanja vrijede uvijek samo zbog plaćanja, pri čemu troškovi diskontiranja, bankovni troškovi i eventualni troškovi stavljanja žiga na mjenicu idu na teret kupca. 

7. Pridržaj prava vlasništva: Do plaćanja cjelokupnog iznosa računa zajedno s dodatnim pristojbama zadržavamo pravo vlasništva na cjelokupnoj robi bilo koje vrste koja je isporučena naručitelju. Kupac nema pravo založiti ove predmete bez naše suglasnosti i u slučaju  ovrhe mora nas odmah izvijestiti radi zaštite naših interesa. Mi u slučaju kašnjenja plaćanja u svakom trenutku imamo pravo zahtijevati trenutno vraćanje našeg vlasništva i pri tome anulirati narudžbu ili ne. U prvom slučaju imamo pravo na naknadu za korištenje i umanjenje vrijednosti od 40 posto kupovne cijene, ukoliko ne dokažemo veću štetu ili izgubljenu dobit. Ako bi primatelj proizvode koje smo isporučili, podvrgnuo daljnjoj obradi ili preradi, onda pridržaj našeg vlasništva ostaje u opsegu vrijednosti materijala kao suvlasništvo na novom proizvodu i možebitnom prihodu od prodaje. Ako bi, dakle, stjecatelj dalje prodao robe koje su proizvedene od naših isporuka, onda on to smije učiniti samo uz pridržaj našeg vlasništva na robi ili na prihodu od nje. U tom smislu on je naš fiducijar. Prijelaz prava na zahtjeve prema trećim osobama vrši se sam po sebi na temelju ovog sporazuma, a vrijedi i onda, ako stjecatelj protivno ugovoru nije izjavio pridržaj prema trećim osobama. Imamo pravo ostvarivati naš pridržaj prava vlasništva prema stjecatelju tako dugo, dok god je on uopće naš dužnik temeljem postojećeg poslovnog odnosa. Potraživanja kupca iz daljnje prodaje robe koja podliježe pravu vlasništva ili temeljem nekog drugog pravnog osnova  već sada nam se ustupaju i to neovisno o tome je li se roba koja podliježe pravu vlasništva prije ili nakon obrade ili prerade prodaje jednom ili više kupaca. Imamo pravo na ustupljeno potraživanje u visini iznosa računa prodane robe koja podliježe pravu vlasništva. Za slučaj da kupac robu koja podliježe pravu vlasništva proda zajedno s drugim robama koje nam ne pripadaju, onda se smatra da je potraživanje kupoprodajne cijene ustupljeno samo u visini iznosa računa za robu koja podliježe pravu vlasništva, a koja je s drugom robom predmet ugovora o kupoprodaji. Kupac je unatoč ustupanja ovlašten za naplatu potraživanja od daljnje prodaje. Pravo kupca na naplatu time ni u kom slučaju  ne dira naše ovlaštenje za naplatu. Mi nećemo naplatiti potraživanje tako dugo, dok kupac uredno izvršava svoje obveze plaćanja. Na naš zahtjev kupac nas je dužan obavijestiti o dužnicima ustupljenog potraživanja i iste izvijestiti o ustupanju.

8. Reklamacije: Reklamacije priznajemo samo onda, ako ih zaprimimo u roku od 14 dana od predaje robe. U slučaju pravovremene i opravdane reklamacije mi ćemo nakon povrata proizvoda s greškom uz oslobođenje od troškova prijevoza prema vlastitom izboru odobriti bon ili besplatnu zamjenu. Otklanjamo daljnje zahtjeve, napose za naknadu štete ili naknadu troškova rada. Za vraćanje robe u našu tvornicu potrebno je naše prethodno odobrenje i mora se izvršiti bez troškova prijevoza. Naše jamstvo vrijedi samo za naručitelja. Za dokaz o nedostacima mjerodavan je rezultat pregleda u našoj tvornici. Po isteku 3 mjeseca prestaje bilo kakvo naše jamstvo za skrivene nedostatke. Isključeno je naše jamstvo za takve dijelove isporuke koji prema svojoj materijalnim svojstvima ili prema načinu korištenja podliježu prijevremenoj istrošenosti. Naše jamstvo nadalje prestaje u svakom slučaju odmah, ako je strana ruka ugradila neoriginalne rezervne dijelove. Ako smo se obvezali na isporuku robe koja mora odgovarati određenim zahtjevima, onda je naša tvornica dužna isprobati robu i kupac ju tamo mora sam preuzeti, ako mu nije dovoljno naše uvjerenje o izvršenim ispitivanjima. Jamčimo za nedostatke materijala uvijek samo u okviru jamstva naših poddobavljača. Naša obveza otklanjanje nedostataka miruje za trajanja kašnjenja u plaćanju stjecatelja. Ako neka isporuka bude proizvedena na temelju podataka, crteža i modela naručitelja, onda on snosi punu odgovornost za posljedice šteta i pravne posljedice prema patentnom pravu, pravu uzroka i pravu robne marke, kako prema nama, tako i prema trećim osobama. U tom slučaju naše jamstvo ne obuhvaća ispravnu konstrukciju, već samo izvedbu koja počiva na odgovarajućim podacima naručitelja.  

9. Ostalo oslobođenje od obveze ispunjenja: a) Rat i opća mobilizacija ukidaju našu obvezu ispunjenja postojećih ugovora. Mi smo, međutim, obvezatni u primjerenom roku od nastupa ovih događaja obavijestiti kupca da ne namjeravamo ispuniti ugovor. b) Kao događaji više sile definiraju se: smetnje u procesu proizvodnje i radnički štrajkovi ili onemogućavanje rada radnicima u samim tvornicama ili u pogonu koji ih opskrbljuje sirovinama, gorivima ili pomoćnim materijalima. c) Ako su se okolnosti pod kojima je došlo do zaključenja ugovora, promijenile tako znatno da se s pravom smije pretpostaviti da pod promijenjenim okolnostima uopće ni bi došlo do zaključenja ili bi došlo pod drugim uvjetima i ako se promjena okolnosti u trenutku posla zaključenja i uz primjenu pozornosti savjesnog gospodarstvenika nije mogla predvidjeti, onda u ovisnosti o svojstvima slučaja imamo pravo odbiti ispunjenje ugovora ili zahtijevati izmjenu odredbi ugovora koja uzima u obzir promijenjene okolnosti. d) Izostanak isporuka ugljena, zemnog plina ili prethodnih materijala bilo koje vrste koji našu isporuku otežavaju ili onemogućuju, daju nam pravo da prekinemo isporuku za trajanja zapreke i primjerenog vremena za uhodavanje proizvodnje ili odustanemo od ugovora glede još neispunjenog dijela ugovora.  

10. Mjesto ispunjenja i sudska nadležnost: Za oba dijela kao mjesto ispunjenja za isporuke, uključujući i prodaje franko odredišna stanica, vrijedi mjesto otpreme. Mjesto ispunjenja za plaćanja, uključujući i zahtjeve temeljem mjenica, jest Wartberg im Mürztal. Sjedište naše tvrtke u mjestu Wartberg im Mürztal nadležno je za sudske postupke u svim sporovima koji posredno ili neposredno proizlaze iz ugovora o isporuci. Mi, međutim, prema vlastitom izboru imamo pravo podignuti tužbu i u sjedištu naručitelja. Na pravni odnos koji nastaje ugovorom o isporuci, primjenjuje se austrijsko pravo.  

10. Mjesto ispunjenja i sudska nadležnost: Za oba dijela kao mjesto ispunjenja za isporuke, uključujući i prodaje franko odredišna stanica, vrijedi mjesto otpreme. Mjesto ispunjenja za plaćanja, uključujući i zahtjeve temeljem mjenica, jest Wartberg im Mürztal. Sjedište naše tvrtke u mjestu Wartberg im Mürztal nadležno je za sudske postupke u svim sporovima koji posredno ili neposredno proizlaze iz ugovora o isporuci. Mi, međutim, prema vlastitom izboru imamo pravo podignuti tužbu i u sjedištu naručitelja. Na pravni odnos koji nastaje ugovorom o isporuci, primjenjuje se austrijsko pravo. 

Kalkulator snage

Novi kalkulator snage

Isprobajte sada naš novi kalkulator topline.

Test